«Ενσωμάτωση των αρχών της Φέρουσας Ικανότητας στον σχεδιασμό»

Κ. Καρατσώλης Υπ. Δρ, Ι. Βασιλοπούλου ΜΔΕ,
Ι. Τσακαλογιάννη ΜΔΕ, MSc,
Απρίλιος 2024.