Τα θέματα Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν ολοένα και πιο άμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, τους επενδυτές, τους καταναλωτές, το εργατικό δυναμικό και τις κυβερνήσεις.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις επιθυμούν να προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα και την ίδια στιγμή να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην οικονομία αναλαμβάνοντας ενεργό δράση για την βιωσιμότητα. Συνεπώς, η διαχείριση των νομικών παραμέτρων ενός οργανισμού επιτάσσει πλέον την συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG criteria).

Με τα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας, οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι αναμένουν από τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν τη βιωσιμότητα, να αντιμετωπίσουν κινδύνους όπως η κλιματική αλλαγή και να δεσμευτούν για τη διαφορετικότητα (diversity), την συμπερίληψη (inclusion) και την ισότητα (equity). Στο ίδιο πλαίσιο, τα πρότυπα και οι κανονισμοί σχετικά με τα κριτήρια ESG επεκτείνονται γρήγορα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα και τις συνεχείς εξελίξεις σε θέματα Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για νομικές υπηρεσίες που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε θέματα ESG. Επιπλέον, οι παράγοντες ESG καθίστανται όλο και πιο σημαντικοί για τη στάθμιση των νομικών επιπτώσεων των επιχειρηματικών αποφάσεων και των μακροπρόθεσμων σχεδίων τους. Στην πορεία προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν τόσο νέους κινδύνους όσο και νέες ευκαιρίες με εκτεταμένες νομικές επιπτώσεις. Συνεπώς, για να παραμείνουν βιώσιμες, θα πρέπει να συμβαδίζουν τόσο με τις διαρκείς προσδοκίες της κοινωνίας σχετικά με την εταιρική συμπεριφορά τους (corporate sustainability behavior) όσο και με τα μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα.

Οι ανωτέρω εξελίξεις οδήγησαν στην ένταξη των ESG και της γενικότερης προσαρμογής στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και στην ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών να αποτελούν ειδικό αντικείμενο έρευνας και εργασίας των νομικού κόσμου σήμερα. Υπό αυτό το πρίσμα, η Εταιρία μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες σχετικά με θέματα Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα, η ομάδα μας ασχολείται με τη νομική έρευνα για τον εντοπισμό βασικών κλιματικών κινδύνων (climate risk), την δημιουργία και εξέλιξη βιώσιμων πρακτικών (Sustainability Plans) για την πραγματοποίηση κρίσιμων επενδύσεων αλλά και τη συμμόρφωση (compliance) με τους μεταβαλλόμενους κανονισμούς τόσο σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

DTK Sustainability Report 2023

Ακολουθώντας πρότυπα ευρωπαϊκών Δικηγορικών Εταιρειών, θέτουμε σε εφαρμογή ένα εξελιγμένο μοντέλο βιωσιμότητας που καθορίζει το επίπεδο και το επιστημονικό κύρος της εργασίας μας.

Εντοπισμός Βασικών
Κλιματικών Κινδύνων

Δημιουργία & Εξέλιξη
Βιώσιμων Πρακτικών

Συμμόρφωση με
τους Κανονισμούς