ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Σχεδιασμός συντίθεται από δύο διακριτές κατηγορίες (τάξεις) χωρικών σχεδίων:

  • Σε επίπεδο Χωροταξίας ο σχεδιασμός έχει καταρχάς αμιγώς στρατηγικό χαρακτήρα και ενδεικτικό περιεχόμενο – Στρατηγικός Σχεδιασμός.
  • Σε επίπεδο Πολεοδομίας ο σχεδιασμός έχει ρυθμιστικό χαρακτήρα – Ρυθμιστικός Σχεδιασμός.

Παράλληλα το πεδίο του δικαίου του περιβάλλοντος απαιτεί την περιβαλλοντική εκτίμησης οργανώνοντας ένα πλαίσιο κατάταξης δραστηριοτήτων . Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνοδεύουν τις επιλογές τόσο του σχεδιασμού όσο και της όποιας επέμβασης στο περιβάλλον.

ν.998/1979 – “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας”Αιτιολογική Έκθεση

ν.1337/1983 – “Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις”

ν.1650/1986 – “Για την προστασία του περιβάλλοντος”

ν.2508/1997 – “Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις”Αιτιολογική Έκθεση

ν.2742/1999

ν.3028/2002 – “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.”Αιτιολογική Έκθεση

ν.3199/2003Αιτιολογική Έκθεση

ν.3208/2003Αιτιολογική Έκθεση

ν.3818/2010Αιτιολογική Έκθεση

ν.3937/2011 – “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”Αιτιολογική Έκθεση

ν.4014/2011

ν.4042/2012 – “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.”Αιτιολογική Έκθεση

ν.4258/2014 – “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”Αιτιολογική Έκθεση

ν.4269/2014 – “Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη”Αιτιολογική Έκθεση

ν.4280/2014 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”Αιτολογική Έκθεση

ν.4447/2016 – “Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”Αιτιολογική Έκθεση

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018

Κ.Β.Π.Ν.

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

ν. 4685/2020 – Νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίαςΑιτιολογική Έκθεση

Έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής για τον σχολιασμό των διατάξεων του ν.4685/2020

Καθορισμός διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 48 του ν. 4685/2020

Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας ν. 4759/2020

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

To ζήτημα της δόμησης στη χώρα μας αποτελούσε και αποτελεί πεδίο άσκησης κρατικής πολιτικής που με βάση το θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο συνδέεται με τον πολιτισμό μας, τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν, τον τρόπο ζωής και έκφρασής μας. Η οικοδομική άδεια δεν είναι μόνο μια διοικητική πράξη. Είναι και αποτελεί την άδεια επέμβασης στο περιβάλλον η οποία παραμένει για πολλά χρόνια ως πολιτιστική μαρτυρία για τις συνθήκες και την αντίληψη μιας κοινωνίας και τις επιρροές της στο χρόνο που εκδίδεται.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι στρατηγικές επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές διέπονται από ειδικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνει κανόνες κριτηρίων σχεδιασμού – κινήτρων – ταχείας αδειοδότησης.

Το νομικό πλαίσιο επίσης προωθεί μια κεντρική διαδικασία έγκρισης – αδειοδότησης – παρακολούθησης με σκοπό την ασφάλεια δικαίου προς τους επενδυτές και την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης πράξεων της διοίκησης.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (SUSTAINABILITY)

Τα θέματα Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν ολοένα και πιο άμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, τους επενδυτές, τους καταναλωτές, το εργατικό δυναμικό και τις κυβερνήσεις. Η διαχείριση των νομικών παραμέτρων ενός οργανισμού επιτάσσει πλέον την συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG criteria).

Όλα τα κείμενα των νόμων είναι ενημερωμένα βάσει όλων των τελευταίων τροποποιήσεων που έχουν γίνει.