Στρατηγικές Επενδύσεις

Εγχειρίδιο των νέων ρυθμίσεων βάσει του ν. 4864/2021

Συγγραφείς:
• Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
• Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος
• Αθηνά Μιχαλακέα, Δικηγόρος
Σελίδες: 41
Έκδοση: 2022

Ο νέος νόμος 4864/2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» (ΦΕΚ 237 Α/2-12-2021) φιλοδοξεί να αποτελέσει τη Βίβλο των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Περιέχει συγκεντρωμένη την κείμενη νομοθεσία σε ένα ενοποιημένο κείμενο, την οποία περαιτέρω κωδικοποιεί και βελτιώνει, καταργώντας διατάξεις που αποδείχθηκαν δυσλειτουργικές, και παράλληλα εισάγοντας τροποποιητικές ή νέες διατάξεις.

Στόχος είναι η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, προκειμένου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης αυτών και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου των στρατηγικών επενδυτών και τη διαμόρφωση ενός νέου ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Στρατηγικές Επενδύσεις

Εγχειρίδιο των νέων ρυθμίσεων βάσει του ν. 4864/2021

Συγγραφείς:
• Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
• Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος
• Αθηνά Μιχαλακέα, Δικηγόρος
Σελίδες: 41
Έκδοση: 2022

Ο νέος νόμος 4864/2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» (ΦΕΚ 237 Α/2-12-2021) φιλοδοξεί να αποτελέσει τη Βίβλο των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Περιέχει συγκεντρωμένη την κείμενη νομοθεσία σε ένα ενοποιημένο κείμενο, την οποία περαιτέρω κωδικοποιεί και βελτιώνει, καταργώντας διατάξεις που αποδείχθηκαν δυσλειτουργικές, και παράλληλα εισάγοντας τροποποιητικές ή νέες διατάξεις.

Στόχος είναι η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, προκειμένου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης αυτών και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου των στρατηγικών επενδυτών και τη διαμόρφωση ενός νέου ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Εισαγωγή

Η έννοια των στρατηγικών επενδύσεων και της fast-track διαδικασίας εισήχθη αρχικά με τον νόμο 3894/2010, που τις προσδιόρισε ως επενδύσεις με σημαντικά αποτελέσματα στη συνολική οικονομία της χώρας. Παράλληλα διευκρινίστηκε η ανάγκη θέσπισης νομικού πλαισίου με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η ταχύτατη αδειοδότηση και υλοποίηση αυτών των επενδύσεων, των τόσο αναγκαίων κατά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκόταν τότε η χώρα. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, να ξεπεραστούν διοικητικές στρεβλώσεις και καθυστερήσεις, και να υπάρξουν παράλληλες εγγυήσεις προς τον σκοπό της ασφάλειας δικαίου. Το αρχικό πλαίσιο ανέθετε στην “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Α.Ε.” Enterprise Greece” την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και την υποβολή εισήγησης περί της στρατηγικότητας τους στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ). Η τελευταία, ως διφυές κυβερνητικό αλλά και διοικητικό συλλογικό όργανο, αποτελούμενο από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς, εξοπλίστηκε με αποφασιστική αρμοδιότητα για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων. Το αρχικό πλαίσιο όμως εμπεριείχε διατάξεις περί παρεκκλίσεων, ένα ειδικό δίκαιο σε πρωτόλεια μορφή, ενώ προέβλεπε ειδική δωσιδικία για διαφορές εκ στρατηγικών επενδύσεων, απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Περιείχε παράλληλα διατάξεις περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ στρατηγικών επενδύσεων.

Μετά την εισαγωγή στην έννομη τάξη του νόμου 3986/2011, με τον οποίο καθορίστηκε για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο για την ωρίμανση, χωροθέτηση και αδειοδότηση, επενδύσεων σε ακίνητα του Δημοσίου (της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου νοουμένης), για πρώτη φορά καθορίστηκαν χρήσεις γης σε τέτοιες αναπτύξεις, ενώ υπήρξε πρόβλεψη για συγκεκριμένο νομικό εργαλείο με μορφή προεδρικού διατάγματος (ΕΣΧΑΔΑ). Σύντομα έγινε σαφές ότι το εύτακτο νομικά και διοικητικά, αλλά και αναγκαίο για την προσέλκυση ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων και την ασφάλεια δικαίου , θα ήταν να υιοθετηθεί από το νομοθέτη ανάλογη διαδικασία.

Έτσι, με τον Ν. 4146/2013 επιχειρήθηκε η πρώτη και πολύ ουσιαστική τροποποίηση του αρχικού Ν. 3984/2010. Με αυτήν εισήχθη επιπλέον η διαδικασία χωροθέτησης στρατηγικών επενδύσεων με προεδρικό διάταγμα (ΕΣΧΑΣΕ) και με αναλογική χρήση των περί ΕΣΧΑΔΑ διατάξεων. Συστάθηκε επίσης στο υπουργείο Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, ως κεντρική αδειοδοτική αρχή για τις στρατηγικές επενδύσεις, είτε μετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος ΕΣΧΑΣΕ και Κοινής Υπουργικής Απόφασης Χωροθέτησης ή Πολεοδόμησης, είτε με απευθείας έκδοση πολεοδομικών και συναφών αδειών σε επενδυτικά σχέδια που δε χρήζουν χωροθέτησης.

Παράλληλα, με το άρθρο 8 του Ν 4447/2016 αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος τα ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ συμπεριλήφθηκαν στα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ως εργαλεία ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού, μεταξύ άλλων. Με το Ν. 4608/2019, η Διοίκηση αξιοποιεί πλέον την εμπειρία από τη λειτουργία του θεσμικού πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων, το ενδιαφέρον των επενδυτών αλλά καταγράφει και την ανάγκη για βελτίωση του πλαισίου.

Συγγραφείς

Κωνσταντίνος Καρατσώλης
Κωνσταντίνος ΚαρατσώληςΔικηγόρος, Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη
Ιφιγένεια ΤσακαλογιάννηΔικηγόρος ΜΔΕ
Αθηνά Μιχαλακέα
Αθηνά ΜιχαλακέαΔικηγόρος

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στις Στρατηγικές Επενδύσεις 3
2. Κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων 10
3. Η διαδικασία υπαγωγής στις Στρατηγικές Επενδύσεις 16
4. Κίνητρα Ένταξης Επένδυσης στις Στρατηγικές Επενδύσεις 22
5. Άλλες ρυθμίσεις 32
6. Το ζήτημα της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 30 ν. 4864/21 33
7. Περιβαλλοντικές Ρυθμίσεις (άρθρο 3) 34
8. Χωροταξικές και Πολεοδομικές Ρυθμίσεις (άρθρα 4, 23-25) 36
9. Ρυθμίσεις για Παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας (άρθρο 5) 38
10. Ρυθμίσεις για Βοηθητικά και Συνοδά Έργα (άρθρο 6) 39
Τύποι, Κριτήρια και Κίνητρα Νόμου 40