ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ENVIRONMENT – SPATIAL PLANNING – TOWN PLANNING

Design is comprised of two distinct classes of spatial plans:

  • At Spatial Planning, planning is purely characterized by strategy and indicative content – Strategic Planning.
  • At Town Planning, planning has a regulatory character – Regulatory Design.

At the same time, the field of environmental law requires environmental assessment by organizing a classifying framework for activities. Environmental impact studies accompany the choices of design and any environmental interventions.

ν.998/1979 – “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας”Explanatory Report

ν.1337/1983 – “Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις”

ν.1650/1986 – “Για την προστασία του περιβάλλοντος”

ν.2508/1997 – “Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις”Explanatory Report

ν.2742/1999

ν.3028/2002 – “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.”Explanatory Report

ν.3199/2003Explanatory Report

ν.3208/2003Explanatory Report

ν.3818/2010Explanatory Report

ν.3937/2011 – “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”Explanatory Report

ν.4014/2011

ν.4042/2012 – “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.”Explanatory Report

ν.4258/2014 – “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”Explanatory Report

ν.4269/2014 – “Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη”Explanatory Report

ν.4280/2014 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”Αιτολογική Έκθεση

ν.4447/2016 – “Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”Explanatory Report

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018

Κ.Β.Π.Ν.

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

ν. 4685/2020 – Νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίαςΑιτιολογική Έκθεση

Έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής για τον σχολιασμό των διατάξεων του ν.4685/2020

Καθορισμός διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 48 του ν. 4685/2020

Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας ν. 4759/2020

ΔΙΚΑΙΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

LICENCE AGREEMENTS – BUILDING PERMISSIONS

The issue of building in our country was and is a field of state policy application which, based on the institutional regulatory framework, is linked to our culture, our socio-economic conditions, our way of life and expression. Building permition is not just an administrative act. It is the permission to intervene in the environment, which has been for many years a cultural testimony about the conditions and the perception of a society and its influences in the time it is issued.

ΔΙΚΑΙΟ_ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

INVESTMENTS – LICENSING FRAMEWORK

Strategic public and private investments are governed by a specific framework that establishes rules for design-incentives-rapid licensing.

The legal framework also promotes a centralized authorization-licensing-monitoring process with a view to legal certainty for investors and acceleration of the procedures for issuing administrative acts.

SUSTAINABILITY

Sustainability and Climate Change issues are having an increasingly direct impact on businesses, investors, consumers, the workforce and governments. Consequently, the management of an organization’s legal parameters now requires the inclusion of environmental, social and governance (ESG) criteria.

All law-documents are updated on the basis of all the latest amendments made.