ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ENVIRONMENT – SPATIAL PLANNING – TOWN PLANNING

Planning is comprised of two distinct classes:

  • At Spatial Planning, planning is purely characterized by strategy and indicative content – Strategic Planning.
  • At Urban Planning, planning has a regulatory character – Regulatory Planning.

At the same time, the field of environmental law requires environmental assessment by organizing a framework for classifying activities. Environmental impact assessments accompany the choices of both planning and any intervention in the environment.

ν.998/1979 – “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας”Explanatory Report

ν.1337/1983 – “Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις”

ν.1650/1986 – “Για την προστασία του περιβάλλοντος”

ν.2508/1997 – “Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις”Explanatory Report

ν.2742/1999

ν.3028/2002 – “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.”Explanatory Report

ν.3199/2003Explanatory Report

ν.3208/2003Explanatory Report

ν.3818/2010Explanatory Report

ν.3937/2011 – “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”Explanatory Report

ν.4014/2011

ν.4042/2012 – “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.”Explanatory Report

ν.4258/2014 – “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”Explanatory Report

ν.4269/2014 – “Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη”Explanatory Report

ν.4280/2014 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”Αιτολογική Έκθεση

ν.4447/2016 – “Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”Explanatory Report

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018

Κ.Β.Π.Ν.

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

ν. 4685/2020 – Νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίαςΑιτιολογική Έκθεση

Έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής για τον σχολιασμό των διατάξεων του ν.4685/2020

Καθορισμός διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 48 του ν. 4685/2020

Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας ν. 4759/2020

ΔΙΚΑΙΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

LICENCING ACTS BUILDING PERMITS

The issue of building in our country was – and is – a field of state policy which, based on the institutional regulatory framework, is linked to our culture, the prevailing socio-economic conditions, our way of life and expression. A building permit is not just an administrative act. It is a permit to intervene in the environment which remains for many years as a cultural testimony to the conditions and perception of a society and its influences in the time that it was issued.

ΔΙΚΑΙΟ_ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

INVESTMENTS LICENSING FRAMEWORK

Strategic investments, public and private, are governed by a specific framework which sets out rules for planning criteria – incentives – fast-track licensing.

The legal framework also promotes a centralized approval – licensing – monitoring procedure in order to provide legal certainty for investors and to speed up the procedures for the adoption of administrative acts.

SUSTAINABILITY

Sustainability and Climate Change issues are having an increasingly direct impact on businesses, investors, consumers, the workforce and governments. Consequently, the management of an organization’s legal parameters now requires the inclusion of environmental, social and governance (ESG) criteria.

All law-documents are updated on the basis of all the latest amendments made.