ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

 

 Αμοιβές Μηχανικών.

Αρθρο: 7

  1. Η αμοιβή των μηχανικών, για την μελέτη των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 Α’), καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.
   Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διάταγμα (άρθρο 1 π.δ 696/1974) ως υποχρεωτικώς ελάχιστες αμοιβές παύουν εφεξής να ισχύουν με αυτόν το χαρακτήρα.  ( Ισχύουν ως νόμιμες αμοιβές αλλά όχι ως ελάχιστες)
  2. Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες.

Καταργήθηκε η παρ.β (εδάφιο) του άρθρου 7 του Ν.3919/2011

Η σχετική σύμβαση, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του β.δ. της 30/31.5.1956 (ΦΕΚ 134 Α’), κατατίθεται από τον μηχανικό στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και λογαριασμών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόμιμης αμοιβής.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος νόμου των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων και τις αμοιβές των μηχανικών.

Η σχετική σύμβαση, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του β.δ. της 30/31.5.1956 (ΦΕΚ 134 Α’), κατατίθεται από τον μηχανικό στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Παράγραφος 1.

Οι Μηχανικοί, Διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ή ομοταγών αυταίς Σχολών της Αλλοδαπής, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθώς και οι βάσει των Νόμων 4663/1930 “περί ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου” και 6422/1934 “περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού”, ασκούντες εν όλω ή εν μέρει τα επαγγέλματα ταύτα, άμα τη αναθέσει εις αυτούς της συντάξεως οιασδήποτε μελέτης υποχρεούνται, όπως εντός 8 ημερών από της αναθέσεως υποβάλωσιν εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον, ή τον δι’ αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής αυτού εξουσιοδοτούμενον, δήλωσιν του αναθέτοντος περί της αναθέσεως ως και ιδίαν δήλωσιν περί αποδοχής ταύτης………

Παράγραφος 2.

Η δήλωσις δέον να περιλαμβάνη

 • το ονοματεπώνυμον ή τον τίτλον και την διεύθυνσιν του αναθέτοντος,
 • το είδος της αναληφθείσης μελέτης 
 • κατά προεκτίμησιν το μέγεθος και την δαπάνην αυτής
 • την επ’ αυτής αμοιβήν.

Ελάχιστο περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.3919/2011

(N.4014/2011)

Οι δηλώσεις των συμβαλλομένων μπορούν να περιέχονται στην έγγραφη σύμβαση ή να προσαρτώνται σε αυτήν.

 1. Στοιχεία του Κυρίου του έργου – Εντολέα
 2. Στοιχεία μηχανικού – Αναδόχου
 3. Στοιχεία Ομάδας μηχανικών ανά είδος μελέτης, επίβλεψης ή άλλης υπηρεσίας μηχανικού και ποσοστό συμμετοχής εκάστου για τον υπολογισμό της κατανομής της αμοιβής.
 4. Τίτλος έργου :
 5. Περιγραφή έργου: (ποσοτικά και ποιοτικά) με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ώστε να είναι δυνατή  η εκτίμηση των απαιτούμενων μελετών
 6. Δήλωση αναθέτοντος ότι η μελέτη – αποτέλεσμα των εργασιών Μηχανικού θα υποβληθεί για την υπαγωγή σε ειδική διάταξη ( Ν.4014/2011)
 7. Η νόμιμη αμοιβή για το συγκεκριμένο έργο, όπως προκύπτει σύμφωνα με την Ενδεικτική  δαπάνη του, κατά την εφαρμογή του ΠΔ 696/1974.
 8. Η συμφωνηθείσα αμοιβή για το συγκεκριμένο έργο (δηλώνεται ως απόλυτος αριθμός).
 9. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου αναλόγως της χρηματοδότησής του .
 10. Δηλώσεις όλων των συμβαλλομένων ότι έλαβαν υπ’ όψιν κατά τη σύναψη της συμβάσεως το άρθρο  179 του Α.Κ.
 11. Δήλωση του μηχανικού για την υποχρέωση γνωστοποίησης στο ΤΕΕ των οριστικών στοιχείων έργου μετά την περαίωση της παροχής.
 12. Άλλες συμφωνίες.

Ελάχιστο περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 .

Οι δηλώσεις των συμβαλλομένων μπορούν να περιέχονται στην έγγραφη σύμβαση ή να προσαρτώνται σε αυτήν.

 1. Στοιχεία του Κυρίου του έργου – Εντολέα
 2. Στοιχεία μηχανικού – Αναδόχου
  1. Στοιχεία Ομάδας μηχανικών ανά είδος μελέτης, επίβλεψης ή άλλης υπηρεσίας μηχανικού και ποσοστό συμμετοχής εκάστου για τον υπολογισμό της κατανομής της αμοιβής.
  2. Δήλωση από τον Κύριο του έργου για την ανάληψη ευθύνης συγκρότησης ομάδας μηχανικών (σε περίπτωση που δεν ανατίθενται σε Μηχανικό όλες οι απαιτούμενες μελέτες)
  3. Δήλωση εξουσιοδότησης του αντισυμβαλλόμενου μηχανικού για τη    συγκρότηση της απαιτούμενης ανά ειδικότητα ομάδας μηχανικών καθώς και καθορισμός συντονιστή Ομάδας (Τυπικό χαρακτήρα. όχι χαρακτήρα ευθύνης Μηχανικού. ποινικές αστικές)
 3. Τίτλος έργου
 4. Περιγραφή έργου: (ποσοτικά και ποιοτικά) με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ώστε να είναι δυνατή η κατάταξή του στις κατηγορίες του ΠΔ 696/1974.
  1. Το ανατεθέν στάδιο μελέτης κατά το ΠΔ 696/1974. (Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής) όταν ανατίθεται μελέτη και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – ολοκλήρωσης της μελέτης. (Τα στάδια δεν είναι κατανοητά από τον πολίτη αλλά είναι απαραίτητο στοιχείο για την σύμβαση)
  2. Δήλωση αναθέτοντος ότι η μελέτη θα υποβληθεί στην Πολεοδομική Υπηρεσία, με σκοπό την έκδοση άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ή την υπαγωγή σε ειδική διάταξη ( Ν.4014/2011)
 5. Ανάθεση και Ανάληψη Επίβλεψης
  (συμπληρώνεται αναλόγως το αντίστοιχο πεδίο συμφώνως με το συμβατικό πλαίσιο)

  1. Ανάθεση και ανάληψη άσκησης επίβλεψης κατά το ΝΔ 17-7/16-8-1923 (Α΄228) σε συνδυασμό με το ΒΔ 15-12-1923 / 21-1-1924 (Α΄11)
  2. Ανάθεση και ανάληψη άσκησης επίβλεψης κατά τον Ν. 1396/1983 (Α΄ 126)
  3. Ανάθεση και ανάληψη άσκησης επίβλεψης κατά το ΠΔ 305/1996 (Α΄212)
 6. Ενδεικτική δαπάνη του Έργου (προεραιτικά)
  Στοιχεία που παραδίδονται από τον Κύριο του Έργου – Εντολέα  στον μηχανικό σε περίπτωση ανάθεσης Μελέτης (Δηλώνονται τα αντίστοιχα πεδία ) (πχ τοπογραφικό ή Μελέτες σε προγενέστερο στάδιο από το ζητούμενο)
  Νομιμοποιητικά έγγραφα :
 7. Ενδεικτική δαπάνη του Έργου, η οποία προκύπτει από τα παραδοθέντα  από τον κύριο του έργου στοιχεία
 8. Η νόμιμη αμοιβή για το συγκεκριμένο έργο, όπως προκύπτει σύμφωνα με την Ενδεικτική δαπάνη του, κατά την εφαρμογή του ΠΔ 696/1974. (με αντικειμενικό τρόπο (πχ επιφάνειες με τιμή μονάδας)
 9. Η συμφωνηθείσα αμοιβή για το συγκεκριμένο έργο (δηλώνεται ως απόλυτος αριθμός).
 10. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου αναλόγως της χρηματοδότησής του .
  1. Δήλωση αποδοχής του κυρίου του έργου, ότι η τελικώς νόμιμη αμοιβή της μελέτης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης , ως θα παραδοθεί, συντασσόμενο κατά τις οικείες διατάξεις.
  2. Δήλωση αποδοχής του κυρίου του έργου, ότι η  νόμιμη αμοιβή  επίβλεψης θα υπολογιστεί κατά το νόμο σύμφωνα με την συνολική δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.
  3. Δηλώσεις όλων των συμβαλλομένων ότι έλαβαν υπ’ όψιν κατά τη σύναψη της συμβάσεως το άρθρο  179 του Α.Κ.
  4. Δήλωση του μηχανικού για την υποχρέωση γνωστοποίησης στο ΤΕΕ των οριστικών στοιχείων έργου μετά την περαίωση της παροχής.
 11. Άλλες συμφωνίες
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ